Odpowiedź:

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas określony 1 lipca 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie:

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220), która wprowadziła zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy, będzie się uważać, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Nowe przepisy mają zastosowanie także do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, jednakże do limitu 33 miesięcy zatrudnienia okresowego wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę albo za drugą umowę, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. w dotychczasowym brzmieniu.

Zgodnie z powyższym, w przypadku, o którym mowa w pytaniu, umowa o pracę zawarta na okres 1 lipca 2016 r. – 30 grudnia 2016 r. będzie drugą umową na czas określony wliczaną do limitu takich umów (pierwszą będzie umowa zawarta na okres 1 października 2013 r. - 30 czerwca 2016 r., trwająca w dniu wejścia w życie nowych przepisów). Do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów na czas określony wlicza się natomiast okres od 22 lutego 2016 r.
Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  29.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów