Odpowiedź:

Pracodawcy, który ponownie po przerwie zatrudnił pracownicę, która w okresie poprzedniego zatrudnienia przebywała na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwolnienie z obowiązku opłacania powyższych składek przysługuje jedynie w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie kolejnych następujących bezpośrednio po sobie umów o pracę.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) oraz art. 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272, z późn. zm.) pracodawcy są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników, którzy powrócili z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego. Zwolnienie z opłacania powyższych składek obowiązuje przez okres 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Powyższe zwolnienie nie przysługuje pracodawcy, który ponownie po przerwie zatrudnił pracownicę, która zakończyła jeden z w.w. urlopów podczas poprzedniego okresu zatrudnienia. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługiwałoby jedynie w sytuacji, gdyby kolejne umowy o pracę były zawierane bezpośrednio po sobie i pomiędzy okresami zatrudnienia na ich podstawie nie było przerwy.

W związku z powyższym w przedstawionym przypadku pracodawcy, który ponownie zatrudnił pracownicę od 1 sierpnia 2016 r. (po przerwie), zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie przysługuje.

Joanna Królikowska, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  2.09.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów