Spółka otrzymała błędnie wystawioną fakturę, która powinna wskazywać inną spółkę powiązaną.
Czy dla wystawienia refaktury podmiot musi posiadać koncesję i zapłacić akcyzę?
Czy dopuszczalne jest wystawienie refaktury na koszty paliwa?

Wystawienie takiej refaktury jest dopuszczalne - posiadanie stosownej koncesji oraz zapłata akcyzy nie są w takich przypadkach wymagane.
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, rzeczywiście wymaga uzyskania stosownej koncesji (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Należy jednak zauważyć, iż jednostkowa odsprzedaż paliwa nie przesądza jeszcze o fakcie, iż podmiot który tej odsprzedaży dokonuje wykonuje w tym zakresie działalność gospodarczą (wniosek z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Zatem wystawienie refaktury na koszty paliwa, przez podmiot, który nie posiada licencji w zakresie obrotu paliwami, jest w analizowanym przypadku uprawnione.
Sama sprzedaż wyrobów akcyzowych, opodatkowanych wcześniej akcyzą, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (wniosek z art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.). Toteż z punktu widzenia podatku akcyzowego wystawienie wskazanej refaktury również jest dopuszczalne.