Podatnik prowadzi działalność gospodarczą zarówno w zakresie szkoleń, jak i prowadzenia warsztatów.
Czy wystawiając rachunki (nie są w tej chwili podatnikami VAT) za prowadzenie warsztatów powinien zarejestrować się do VAT?

Podatnik nie ma bezwzględnego obowiązku rejestrowania się do podatku VAT. Przedsiębiorca ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.
Obowiązkowo, bez względu na limit sprzedaży, do podatku VAT muszą się zarejestrować tylko ściśle określone ustawą podmioty. Katalog ten określa art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek zarejestrowania się do podatku VAT, jeszcze przed wykonaniem pierwszej usługi, mają przedsiębiorcy świadczący usługi np. doradztwa.
Z opisu sprawy nie wynika jednak by podatnik świadczył tego typu usługi. Oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.
Obecnie w 2011 r. od podatku VAT z mocy ustawy zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 100.000 zł. Zwolnieniem mogą też być objęci podatnicy, u których wartość sprzedaży w 2010 r. przekroczyła kwotę 100.000 zł, ale nie przekroczyła kwoty 150.000 zł.
Na powyższe zwolnienie podmiotowe nie wpływa fakt, że z dniem 1 stycznia 2011 r. ustawodawca znowelizował przepisy w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego w stosunku do podmiotów świadczących usługi szkoleniowe. Owszem, zakres zwolnienia uległ zmianie, ale nie oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi o charakterze szkoleniowym, od razu zostali obowiązani do zarejestrowania się do podatku VAT. Przedsiębiorcom tym przysługuje zwolnienie podmiotowe, o którym mowa wyżej.