Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Podatnik wykupił samochód osobowy z leasingu za kwotę ponad 100.000 zł. W ciągu 3 dni samochód został sprzedany ze stawką 23% VAT.

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury zakupu, jeżeli nie został złożony VAT-26?

Jeżeli podatnik odliczył 50% VAT to, w którym miesiącu może dokonać korekty pozostałych 50%?

Odpowiedź:

Jeżeli przedmiotem działalności podatnika nie jest odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie pojazdów, wówczas przy wykupie samochodu osobowego z leasingu kwotę podatku naliczonego stanowi u tego podatnika 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury.

Jeżeli sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu miała miejsce w tym samym miesiącu, w którym miał miejsce wykup samochodu, korekta podatku naliczonego będzie dotyczyć całej wartości nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

Jeśli jednak sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu miała miejsce w następnym miesiącu, korekta podatku naliczonego winna dotyczyć 59/60 nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

Korektę tę wykazuje się za okres, w którym dokonano sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) – dalej u.p.t.u. – w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 u.p.t.u., stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków tych zalicza się m.in. wydatki dotyczące nabycia tych pojazdów.

Na podstawie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 4 pkt 1 u.p.t.u., ograniczenie kwoty podatku naliczonego nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, a za takie uznawane są te pojazdy, dla których sposób wykorzystywania ich przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Na mocy art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u. warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z opisu pytania nie wynika, aby przedmiotem działalności podatnika była odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie pojazdów, zatem - co do zasady - przy wykupie samochodu osobowego z leasingu kwotę podatku naliczonego stanowi u podatnika 50% kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury.

Zgodnie z art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4 u.p.t.u., w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nabyto pojazd samochodowy, w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 u.p.t.u., nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Jeśli w okresie tej korekty nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Na potrzeby tej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

W pytaniu mowa jest o sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu w ciągu 3 dni od nabycia, jednak nie wiadomo, czy sprzedaż miała miejsce w tym samym miesiącu, w którym miał miejsce wykup samochodu, czy już w miesiącu następnym.

W pierwszym przypadku korekta dotycząca całej wartości nieodliczonej kwoty podatku naliczonego winna być złożona za okres, w którym dokonano sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu.

W drugim przypadku korekta dotyczyć będzie 59/60 nieodliczonej kwoty podatku naliczonego.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 10.02.2017 r.