Odpowiedź:

Usługi budowlane nie zostały objęte obligatoryjną fiskalizacją (§ 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1215)) - dalej r.z.k.r. Można w ich ewidencji stosować zatem zwolnienie z obowiązku fiskalizacji przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.k.r. dla podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. W efekcie, w przypadku dostawy w ubiegłym roku na rzecz tych podmiotów o wartości 16.000 zł nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

Nie będzie od 2017 r. funkcjonował generalny obowiązek dokonywania płatności z pośrednictwem banku (przelewem). Limit płatności gotówkowych (obecnie na poziomie 15.000 euro) zostanie jednak obniżony do kwoty 15.000 zł (art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.). Dotyczy on jednak tylko transakcji z innymi przedsiębiorcami. Konsekwencją wpłaty gotówkowej przekraczającej tę kwotę będzie wyłączenie płatności z kosztów uzyskania przychodów (art. 22p ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.). Sankcji takich brak jednak w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem, niemniej jednak mają oni obowiązek dokonywać i przyjmować płatności przekraczające kwotę 15.000 zł przez rachunek bankowy.

Nie zostało wprowadzone upoważnienie dla organów podatkowych do wglądu w operacje na rachunku podatnika. Organ podatkowy będzie więc dokonywał tego w trybie art. 182 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), a więc w toku postępowania podatkowego, po uprzednim wezwaniu skierowanym do podatnika.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 13.12.2016 r.
 

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami