Prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna) planuje zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem na okres nie krótszym niż 6 miesięcy, odlicza 100% VAT.

Czy po upływie np. 7 miesięcy i zmianie przeznaczenia samochodu konieczna jest korekta VAT?
Co z odliczeniem VAT od paliwa w okresie wynajmu?


Podatnik kupując samochód osobowy ma prawo do odliczenie całego podatku naliczonego związanego z tym zakupem o ile ten samochód będzie przeznaczony na wynajem nie krótszy niż 6 miesięcy. Należy zaznaczyć, że ten najem (wynajem) samochodów podatnik powinien mieć wpisane do przedmiotu (zakresu) działalności gospodarczej.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa kupowanego w okresie, gdy samochód jest wynajmowany.


Jak wynika z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł. Jednak powyższe nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. - art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) u.p.t.u.

Zatem podatnik kupując samochód osobowy ma prawo do odliczenie całego podatku naliczonego związanego z tym zakupem o ile ten samochód będzie przeznaczony na wynajem nie krótszy niż 6 miesięcy. Należy zaznaczyć, że ten najem (wynajem) samochodów podatnik powinien mieć wpisane do przedmiotu (zakresu) działalności gospodarczej.

W pewnej części pytanie budzi wątpliwości i bez jego sprecyzowania nie jest możliwa jednoznaczna odpowiedź. Z pytania nie wynika na czym ma polegać zmiana przeznaczenia samochodu, chodzi tu w szczególności czy samochód ten będzie dalej służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, czy też może ma służyć wykonywaniu czynności zwolnionych (w całości lub w części). Pojawia się pytanie co tak naprawdę podatnik zamierza zrobić z tym samochodem po tych sześciu miesiącach (czy będzie to jego środek trwały?).

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u. obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Tu jednak samochód osobowy na wynajem nie krótszy niż 6 miesięcy jest wyjątkiem określonym w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) u.p.t.u. (a nie ust. 3 tego artykułu). Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa kupowanego w okresie, gdy samochód jest wynajmowany.