Pytanie

Prowadzimy pełne księgi rachunkowe, pracownik po odbytej delegacji do Niemiec przedstawił paragon za parking wystawiony ręcznie z podaniem nazwy naszej firmy, ale na paragonie jest błąd w postaci daty wystawienia paragonu, jest podany 2010 r. zamiast 2012 r. W wyszczególnieniu za co wystawiony jest paragon widnieje data bieżąca.
Czy można zaliczyć w koszty tak udokumentowany wydatek?
Czy paragon stanowi podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
Czy błędnie podana data nie wyklucza tego paragonu z k.u.p.?

Odpowiedź

Paragon, co do zasady, może stanowić dowód poniesienia wydatku zaliczanego do kosztów uzyskania przychodów, jako tzw. dowód zewnętrzny obcy.
Moim zdaniem, jeżeli omyłka w dacie wystawienia paragonu jest oczywista, gdyż z opisu paragonu wynika faktyczna data wykonania usługi, błąd taki nie wyklucza tego paragonu jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, co do zasady, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Na podstawie art. 9 ust. 1 tej ustawy podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający m.in. określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Na mocy art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi" zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów.

Z kolei art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości stanowią, że dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 u.r., oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.