Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu operacyjnego, przedmiotem którego był motocykl. W latach 2009 i 2010 firma odliczała VAT od faktur leasingu, jak również od zakupów paliwa.
Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, wchodzącą z dniem 1 stycznia 2011 r., należało zarejestrować przedmiotową umowę leasingu, aby móc zachować uprawnienie do odliczania VAT z faktur leasingowych?
Czy nadal mamy możliwość odliczania VAT od paliwa do motocykla?

Zdaniem autora odpowiedzi podatnik wciąż może odliczać VAT od rat leasingowych i paliwa do motocykla. Dwuznaczność przepisów powoduje, iż organ podatkowy może mieć odmienne zdanie na ten temat.
Na gruncie VAT ustawodawca nie definiuje motoru, ale używa pojęcia pojazd samochodowy. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 33 i 45 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, a motocykl, to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy. Jednocześnie jednak PKWiU wyraźnie oddziela pojazdy samochodowe (dział 29 PKWiU) i motocykle (30.91 PKWiU). Na podstawie powyższego były rozbieżności interpretacyjne już pod rządami poprzednich przepisów – część organów podatkowych odnosiła się do Prawa o ruchu drogowym i uznawała, iż VAT od motocykla jest limitowany, a część wychodziła z założenia, że ma inne PKWiU i dochodziła do wniosku, że można odliczać cały VAT (pogląd ten był w pełni uzasadniony).
Rok 2011 rozbieżności tych nie usunął, wobec czego trudno jest wyrokować, jak do danej sprawy podejdzie organ podatkowy. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem było zarejestrować umowę (tak dla świętego spokoju). Skoro jednak przepisy się nie zmieniły w tym zakresie można założyć, że obowiązują zasady wcześniejsze, a więc skoro zgodnie z PKWiU motocykl to nie pojazd samochodowy, to w 2011 wciąż można odliczać VAT od rat leasingowych oraz paliwa do motocykla. Czas jednak pokaże, jak do omawianej kwestii będą podchodzić organy podatkowe.