Czy należy sporządzić formularz PIT-11 osobie, która otrzymuje przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (członek rady nadzorczej), w wysokości poniżej 200 zł miesięcznie?
Od przychodu pobierany jest 18% podatek zryczałtowany oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. od przychodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) nie muszą sporządzać informacji PIT-11 (w zakresie pobieranego zryczałtowanego podatku dochodowego).
Jak wynika z dodanego z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., od niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (od przychodów z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 u.p.d.o.f.) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Dotyczy to sytuacji, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa, pobierany jest przez płatników, którymi są podmioty dokonujące wypłaty tych przychodów (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Do obowiązków płatników należy wpłacenie do urzędu skarbowego kwot zryczałtowanego podatku do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.) oraz wykazanie pobranego podatku w rocznej deklaracji PIT-8AR (składanej do końca stycznia następnego roku - zob. art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.). Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego nie są natomiast obowiązani do sporządzania i przekazywania (urzędom skarbowym i podatnikom) informacji PIT-11, gdyż są to informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. (zob. art. 42 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.), tj. dochodu, od którego pobiera się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.