Odpowiedź:
Nie jest możliwe wsteczne wybranie metody kasowej. Jeśli więc przykładowo podatnik w czerwcu 2015 r. rejestruje się począwszy od kwietnia 2015 r., to nie może wybrać metody kasowej już od II kwartału (wstecznie); powinien złożyć deklaracje VAT-7 za kwiecień, maj oraz czerwiec; nie ma natomiast przeciwwskazań, aby zaraz po VAT-R złożyć jego aktualizację i wybrać metodę kasową i kwartalne okresy rozliczeniowe począwszy od III kwartału 2015 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się co do zasady za dokonaną na terytorium kraju. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł.
Ponieważ jednakże wartość sprzedaży wysyłkowej do Polski przekroczyła kwotę, o której mowa, to sprzedaż wysyłkowa powinna być opodatkowana w Polsce.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.
W przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1624) wskazuje się na podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego. Nie dotyczy to podatnika wymienionego w pytaniu. Powinien się on więc zarejestrować do celów VAT.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 u.p.t.u. podatnicy co do zasady są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem dalszych przepisów.
W myśl art. 99 ust. 2 u.p.t.u. mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Składanie deklaracji VAT-7K (bo zakładam, że o takie chodzi – a nie o VAT-7D) jest więc uzależnione od wyboru metody kasowej przez małego podatnika.
Z art. 21 ust. 1 u.p.t.u. wynika, że mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:
1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową": otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
Z powyższego wynika, że wybór metody kasowej jest możliwy do końca ostatniego miesiąca poprzedzającego kwartał, począwszy od którego podatnik będzie się rozliczał metodą kasową.
Nie jest więc możliwe wsteczne wybranie metody kasowej. Jeśli więc przykładowo podatnik w czerwcu 2015 r. rejestruje się począwszy od kwietnia 2015 r., to nie może wybrać metody kasowej już od II kwartału (wstecznie); powinien złożyć deklaracje VAT-7 za kwiecień, maj oraz czerwiec; nie ma natomiast przeciwwskazań, aby zaraz po VAT-R złożyć jego aktualizację i wybrać metodę kasową i kwartalne okresy rozliczeniowe począwszy od III kwartału 2015 r.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 17.06.2015 r.