Pytanie

Podatnik prowadzi ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy użyciu klasy fiskalnej. Nie dokonuje w terminie przeglądów technicznych kasy.
Czy instnieje podstawa do ukarania go w świetle przepisów k.k.s.?

Odpowiedź

Uważam, że podatnik taki może zostać ukarany za wykroczenie polegające na wadliwym prowadzeniu księgi.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 2 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186) – dalej k.k.s., kto nierzetelnie prowadzi księgę podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku mniejszej wagi – karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega również ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Na podstawie wskazanych przepisów do odpowiedzialności karnej skarbowej mogą być pociągnięte osoby, które prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, gdyż księgami w rozumieniu k.k.s. są, między innymi, zapisy kasy rejestrującej (zob. art. 53 § 21 pkt 5 k.k.s.). Można się spotkać ze stanowiskiem, że na podstawie wskazanych przepisów nie jest możliwe pociąganie do odpowiedzialności karnej skarbowej osób, które naruszają obowiązek terminowego dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących.

Stanowisko to argumentuje się tym, że księgami są zapisy kas rejestrujących, a więc wyłącznie postępowanie skutkujące nierzetelnym lub wadliwym tworzeniem zapisów kas rejestrujących stanowi czyn zabroniony na podstawie wskazanych przepisów. Inne działania, w tym naruszanie obowiązku terminowego dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących, nie podlegają karze na gruncie k.k.s. W mojej ocenie jest to stanowisko nieprawidłowe. Należy zauważyć, że art. 53 § 21 pkt 5 k.k.s. za księgi uznaje inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

W mojej ocenie księgami w rozumieniu tego przepisu są nie tylko zapisy kas rejestrujących, ale również same kasy rejestrujące (jako urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa). Prowadzi to do wniosku, że naruszanie obowiązków nakładanych na podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących stanowi wykroczenie skarbowe polegające na wadliwym prowadzeniu księgi Dotyczy to, między innymi, naruszania obowiązku terminowego dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących. A zatem uważam, że podatnik, o którym mowa w pytaniu, może zostać ukarany za wykroczenie polegające na wadliwym prowadzeniu księgi.