Pracuję w firmie na umowę o pracę na sprzęcie ciężkim (koparka). Planuję zakupić sobie swoja koparkę używaną.
Jeśli kupię ją "na fakturę", to czy mogę odliczyć VAT, jeśli działalność gospodarczą otworzę po zakupie (jeden do dwóch miesięcy)?

Moim zdaniem, podatnik będzie miał prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT.
W opisanej sprawie warto przedstawić interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2011 r., ILPP2/443-1826/10-4/AD. Interpretacja ta odnosi się do stanu faktycznego podobnego do tego przedstawionego w pytaniu.
Podatnik występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie wskazał, że we wrześniu 2011 r. zamierza zarejestrować i uruchomić pozarolniczą działalność gospodarczą (usługową). Podatnik zadeklarował, że ma zamiar być czynnym podatnikiem podatku VAT. Podatnik wskazał, że w grudniu 2010 r. otrzymał pierwszą fakturę za usługi związane z wykończeniem i wyposażeniem budynku z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Podatnik zaznaczył także, że zamierza przed dokonaniem czynności rejestracyjnych, dokonać nabycia wyposażenia budynku w sprzęt przeznaczony do świadczenia usług.
Podatnik wystąpił z pytaniem czy po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, którą planuje rozpocząć w IV kwartale 2011 r. będzie mógł dokonać odliczeń podatku VAT z faktur dotyczących budowy i zakupu wyposażenia, wystawionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i rejestracji, jako podatnika VAT?
Podatnik był zdania, że prawo takie będzie mu przysługiwało, pomimo dokonania zakupu przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dyrektor Izby Skarbowej uznał zdanie podatnika za prawidłowe. Organ argumentował, że dla określenia, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, niezwykle istotny jest charakter związku występującego między tymi wydatkami, a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Związek ten może mieć charakter bezpośredni, pośredni, jak również może dotyczyć takich czynności, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dyrektor Izby podkreślił, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z przyszłymi transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższe wynika z regulacji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, późn. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem:
- spełnienia przez podatnika przesłanek pozytywnych, tj. dokonania zakupu w celu wykonywania czynności opodatkowanych,
- oraz braku istnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u.
W opisanej sytuacji pierwszy warunek będzie spełniony – podatnik dokona nabycia sprzętu, który będzie wykorzystywany w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast, drugi warunek zostanie spełniony w momencie dokonania czynności rejestracyjnych dla podatku VAT. Regulacje art. 88 ust. 4 u.p.t.u. stanowią, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 u.p.t.u. W art. 96 u.p.t.u. wskazuje, że podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej opodatkowanej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne – VAT-R. Treść cytowanego 88 u.p.t.u. nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Jednak status podatnika czynnego (zarejestrowanego) konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia. Organ podatkowy stwierdził, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Ustawodawca narzucił jedynie podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek dokonania rejestracji, jako podatnika VAT czynnego.