Czy mogę delegować pracownika na studia zagraniczne i pokryć koszty jego kształcenia?
Czy poniesione koszty będą kosztami podatkowymi?

Czesne – 4000 euro za całe studia.
Miesięczny koszt utrzymania – ok. 700 euro (× 10 miesięcy – 7000 euro).
Koszty obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - 500 euro za cały okres studiów.
Okres studiów: 31 sierpnia 2010 r. – 5 lipca 2011 r.
Delegowanie pracownika na powyższe studia z uwagi na profil prowadzonej działalności w sposób niezwykle istotny wpłynie na poziom oferowanych usług szkoleniowych przez naszą Firmę. Pozyskanie tak wykwalifikowanego pracownika podniesie znacząco pozycję i prestiż Firmy na rynku, dając gwarancję wzrostu klienteli Firmy.
Jeżeli pracodawca umie wskazać związek studiów pracownika ze zwiększeniem swoich przychodów, może poniesione wydatki ująć w kosztach uzyskania przychodów.

Art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., stanowi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Te "odrębne przepisy" to art. 1031–1035 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), które od 16 lipca 2010 r. stanowią, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
- urlop szkoleniowy,
- zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Urlop szkoleniowy przysługiwać będzie pracownikowi w wymiarze:
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
- 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Pracodawca może ponadto przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd i podręczniki.
Świadczenia opisane w treści pytania przekraczają moim zdaniem zakres świadczeń wolnych od podatku, a zatem kwoty przeznaczone przez pracodawcę na pokrycie kosztów studiów będą stanowiły dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu.
Dla pracodawcy poniesione wydatki mogą być kosztem uzyskania, co udowadnia treść pytania, wskazując przyszłe korzyści pracodawcy zyskiwane dzięki wykształceniu pracownika. Przepisy stanowią, że kosztem uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych przez ustawodawcę. Skoro podatnik potrafi wskazać związek wykształcenia pracownika ze zwiększeniem swoich przychodów, wydatek może być zaliczony do kosztów. Ze względu na wysokość wydatków warto podpisać z pracownikiem umowę, która zobowiąże go do przepracowania u pracodawcy określonego czasu po zakończeniu studiów.