Polska firma transportowa kupiła w niemieckim komisie samochód z homologacją ciężarową.
Czy powinna opłacić polski VAT, jeśli jedynym dokumentem potwierdzającym zakup jest umowa kupna-sprzedaży pomiędzy firmą a osobą fizyczną?
Czy ten samochód można amortyzować (czy też należy ją zawiesić) w przypadku, gdy okazało się, że jest kradziony i przebywa na parkingu policyjnym?

W mojej opinii, w opisanej sprawie brak jest obowiązku uiszczania VAT od transakcji nabycia pojazdu. Na chwilę obecną, moim zdaniem, pojazd może być amortyzowany.
Nabycie używanego środka transportu które nie następuje w ramach WNT nie stanowi podstawy do rozliczenia VAT. Transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie występuje m.in. gdy sprzedawca towaru (tu samochodu) nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Stanowią o tym regulacje art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
W przypadku takiego nabycia nabywca powinien zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem na formularzu VAT-24 o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych regulują, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Odnosząc powyższe do przedstawionej sprawy, trzeba wskazać, że pojazd definitywnie przestanie spełniać definicję środka trwałego z chwilą jego przepadku, tj. z chwilą, w której w świetle prawa nastąpi ustalenie, że pojazd nie jest własnością Państwa firmy. Wtedy też będzie konieczne wykreślenie go z ewidencji, a dalszej konsekwencji zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W chwili obecnej, w związku z faktem, że pojazd został skonfiskowany nie jest on czasowo wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy prawa jednak nie wskazują by w przypadku czasowego niewykorzystywania środka trwałego konieczne było zaprzestanie amortyzacji.