Nie jest jeszcze znany termin przekształcenia części domu na gabinety lekarskie, może się okazać, że nastąpi to w przeciągu dwóch lat. Budynek przed przekazaniem był wykorzystywany przez co najmniej 60 miesięcy. Czy możemy zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną? Dodatkowo, otrzymana część domu nie stanowi u lekarza siedziby jego działalności.

Odpowiedź eksperta:

W mojej opinii budynek nie spełnia wymogów, aby go amortyzować, bowiem nie jest on zdatny do użytkowania.
Zgodnie z art. 22a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
– budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
– maszyny, urządzenia i środki transportu,
– inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Z treści pytania wynika, iż budynek ma dopiero zostać przekształcony na gabinety lekarskie, które mają być wynajmowane i wykorzystywane w prowadzonej działalności. Dlatego też obecnie nie można dokonywać jego amortyzacji, bowiem nie spełnia on wymogu kompletności i zdatności do używania. Dopiero gdy wszelkie prace zostaną zakończone i budynek będzie przystosowany do prowadzenia działalności, będzie możliwa jego amortyzacja.

Autor odpowiedzi: Rafał Styczyński
Odpowiedzi udzielono 18.10.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów