Błędnie wystawiłam fakturę sprzedaży z 22% VAT na sprzedaż środka trwałego objętego remanentem likwidacyjnym, od którego już odprowadzono VAT. Fakturę skorygowałam i wysłałam do kontrahenta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie dotarło do mnie podpisane, natomiast nie dotarła podpisana korekta.
Czy mam prawo obniżyć VAT, jeśli nie mam zwrotu korekty faktury?
Czy mogę wystawić duplikat tej korekty (była wystawiana ręcznie), jako że wystawiłam ją pierwotnie tylko w dwóch egzemplarzach, które wysłałam do kontrahenta?

Jedynym warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania jest posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Podatnik ma zatem prawo do obniżenia podstawy opodatkowania nawet jeśli nie otrzymał podpisanej przez nabywcę kopii faktury korygującej.
Ponieważ oryginał faktury korygującej ani nie uległ zniszczeniu, ani nie zaginął, lecz jest w posiadaniu nabywcy wraz z jego kopią, nie zachodzą przesłanki do wystawienia duplikatu faktury korygującej.
W miejsce duplikatu faktury korygującej należy wystawić jej drugą kopię w oparciu o posiadane dane o transakcji i nabywcy.
Zgodnie z przepisami art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
Na podstawie art. 29 ust. 4c u.p.t.u. zasadę tą stosuje odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Przy czym na mocy art. 29 ust. 4b u.p.t.u. warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:
1) w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do u.p.t.u.
W związku z powyższym, skoro jedynym warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania jest posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Nie posiadanie podpisanej przez nabywcę kopii korekty faktury nie uniemożliwia zatem obniżenia podstawy opodatkowania.
Stosownie do przepisów § 20 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.) - dalej r.z.p.n. - jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.
Z opisu pytania wynika jednak, że oryginał faktury korygującej ani nie uległ zniszczeniu, ani nie zaginął lecz jest w posiadaniu nabywcy wraz z jego kopią. Nie zachodzą więc przesłanki do wystawienia duplikatu faktury korygującej.
Ponieważ zgodnie z § 21 ust. 1 r.z.p.n. podatnicy są obowiązani przechowywać m.in. kopie faktur korygujących do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w sytuacji opisanej w pytaniu podatnik winien sporządził drugą kopię oryginału faktury korygującej na podstawie posiadanych danych o transakcji i nabywcy.