Czy koszty założenia (ufundowania) fundacji, tj. koszt opłaconego funduszu założycielskiego, wpłaconych darowizn, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki, ewentualnie czy poniesione wydatki mogą pomniejszyć jej dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym?

Nadmienić należy, że staramy się o uzyskanie dla naszej fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.
Wydatki poniesione przez Państwa spółkę na rzecz fundacji (wpłata na fundusz założycielski, darowizny) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów dla spółki. Darowizny wpłacone/przekazane na rzecz fundacji pomniejszą dochód spółki do opodatkowania podatkiem dochodowym, jeżeli zostały przekazane na jeden z celów określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - dalej u.d.p.p., organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p.
W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., tj. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.
Zatem przekazanie darowizny finansowej i wpłata na fundusz założycielski fundacji, o której mowa w treści pytania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Jak wynika to z zapisu art. 18 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. podstawę opodatkowania stanowi co do zasady dochód (...) po odliczeniu darowizn:
1) określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - dalej u.d.p.p.,
2) przekazanych organizacjom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p. prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Zatem, jeżeli przekazanie darowizny na rzecz fundacji spełnia wymogi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. - tj. darowizna zostania przekazana na cel o którym mowa w art. 4 u.d.p.p., organizacji określonej w art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p., to wpłaty na jej rzecz (darowizny) pomniejszą dochód Państwa spółki - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu.