Osoba fizyczna w 2007 r. sprzedała nieruchomość. Złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, iż w ciągu 2 lat przeznaczy otrzymane środki pieniężne na zakup innej nieruchomości. Tak tez się stało, została zakupiona inna nieruchomość. W 2011 r. podatnik chce sprzedać tę nieruchomość.
Czy kosztem uzyskania może być wartość zakupu tej nieruchomości skoro była już wliczona do zwolnienia przy sprzedaży pierwszej nieruchomości?
Koszt nabycia nieruchomości, w opisanym przypadku, stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu.
W przedstawionej sprawie zastosowanie znajdują regulacje art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.o.f.
Powołane regulacje stanowią, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f., podstawą opodatkowania jest dochód. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d u.p.d.o.f., powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
Regulacje art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. stanowią, że kosztem uzyskania przychodu są m.in. udokumentowane koszty nabycia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
Fakt, że nabycie nieruchomości miało miejsce w związku z prawem zastosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej w latach poprzednich – nie ma w opisanym przypadku znaczenia.
Zastosowanie tzw. ulgi na własne cele mieszkaniowe nie wyklucza możliwości odliczenia od przychodu z odpłatnego zbycia kosztów nabycia nieruchomości.