Odpowiedź:
Opodatkowanie dostawy przedmiotowego samochodu w procedurze VAT marża nie jest w tej sytuacji możliwe.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych, nabytych przez tego podatnika w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
Jak wynika z treści pytania, w analizowanym przypadku podatnik rozważa zasadność opodatkowania w systemie VAT marża samochodu, który został przez niego zaewidencjonowany w ewidencji środków trwałych. Nie chodzi tu więc o samochód nabyty w celu odsprzedaży (towar handlowy), ale o samochód, który stanowi środek trwały przedsiębiorstwa. Podstawowym celem nabycia tego samochodu było jego użytkowanie w ramach działalności gospodarczej, a nie sprzedaż. W ewidencji środków trwałych ewidencjonuje się bowiem wyłącznie środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (wniosek z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
W takiej więc sytuacji, pomimo faktu, że samochód stanowi towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., jak również pomimo faktu, że podatnik nabył go na umowę kupna-sprzedaży (bez możliwości odliczenia VAT), opodatkowanie jego dostawy w procedurze VAT marża nie jest możliwe.
Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 20 stycznia 2015 r.