Odpowiedź:

Przekazanie składników majątkowych spółki udziałowcom mieści się w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT, o ile przy ich nabyciu przysługiwało Państwu prawo do odliczenia VAT.

Nie jest mi znany sposób optymalizacji tego typu transakcji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Na podstawie art. 7  ust. 2 u.p.t.u. przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Tym samym należy uznać, że przekazanie składników majątkowych spółki udziałowcom mieści się w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Dlatego też, należy uznać, iż w przypadku przekazania majątku spółki na rzecz wspólnika dochodzi do zmiany właściciela majątku. W stosunku do przekazanych towarów spółka dokona na rzecz wspólników dostawy towarów.

Jednak jeżeli spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości będącej przedmiotem przekazania to nie zostanie spełniony jeden z dwóch podstawowych warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy powodujących uznanie za dostawę przekazanie towarów bez wynagrodzenia.  W takiej sytuacji przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 8.07.2015 r.