W grudniu chcemy pracownikom wypłacić ze środków obrotowych premię, ale osobno, niezwiązaną z żadną wypłatą.
Czy jest to zgodne z prawem?
Zaznaczam, że u nas wypłata, np. za listopad, jest wypłacana do 10 grudnia. Wtedy w podstawie tej premii nie uwzględniałoby się kosztów uzyskania i ulgi, bo została ona ujęta już w wypłacie listopadowej, wypłaconej do 10 grudnia.
Czy może koszty i ulgę naliczam w związku z tym, że dotyczy grudnia i jest wypłacona w grudniu, a natomiast w wypłacie grudniowej, wypłaconej do 10 stycznia, tych kosztów już nie naliczam i ulgi też?

Wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Na dodatek przepisy prawa pracy mają charakter jednostronnie zobowiązujący, co oznacza, że pracodawca zawsze może dać pracownikowi więcej niż mu się należy. Koszty i ulgę nalicza się w skali miesiąca, wobec czego skoro w grudniu była już jedna wypłata, w ramach której dokonano już potrąceń, od kolejnej wypłaty pracodawca nie powinien potrącać ani kosztów, ani kwoty wolnej.


Przepisy nie zabraniają pracodawcy dokonywania dodatkowych wypłat. Jednocześnie jednak zgodnie z art. 32 ust. 2-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., za dochód będący podstawą naliczenia zaliczki ze stosunku pracy, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 u.p.d.o.f. oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.
Zaliczkę obliczoną od powyższego dochodu zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej określone są w art. 22 ust. 2 u.p.d.o.f.
Zarówno koszty uzyskania, jak i kwota ulgi (kwota zmniejszająca podatek) są naliczane w skali miesiąca, wobec czego, jeżeli zostały już potrącone w danym miesiącu, to pracodawca nie powinien ich potrącać drugi raz, nawet jeśli dokonał kolejnej wypłaty.