Pytanie

Czy firma, która ma uprawnienia do zwrotu podatku z dokumentu tax free może udzielić sobie prowizji w dowolnej wysokości?
Czy nie trzeba powiadamiać urzędu skarbowego o wysokości tej prowizji?

Odpowiedź

Przepisy nie regulują maksymalnej wysokości prowizji, którą może pobrać sprzedawca albo podmiot, którego przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu.

Uzasadnienie

Uprawnienie do pobrania prowizji od podróżnego przysługuje na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług   – dalej u.p.t.u. Powołane regulacje stanowią, że sprzedawcy dokonujący zwrotu podatku podróżnemu oraz podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

W art. 130 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. ustawodawca wskazuje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia maksymalną wysokość prowizji, którą może pobrać sprzedawca albo podmiot, którego przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu. Rozporządzenie takie nie zostało jednak wydane. Oznacza to, że przepisy tej kwestii, obecnie nie regulują.

Z regulacji art. 126–130 u.p.t.u. nie wynika, aby sprzedawca czy podmiot zajmujący się zwrotem podatku miał obowiązek informować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wysokości pobranej prowizji.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)