Odpowiedź:
Otrzymana przez osobę fizyczną pomoc, o której mowa w treści pytania, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych (a jednocześnie wydatki sfinansowane za jej pomocą nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej osoby).
Uzasadnienie:
Dotacje otrzymywane przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią, co do zasady, ich przychód z tej działalności (zob. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.f.). Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące:
1. dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zob. art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f.),
2. płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 ust. 1 pkt 136 u.p.d.o.f.), oraz
3. środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) (zob. art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f.).
Zwolnienia te obejmują, między innymi, środki otrzymywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2010 r., ITPB1/415-526/10/DP czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2014 r., IBPBI/1/415-1122/13/ESZ). A zatem otrzymana przez osobę fizyczną pomoc, o której mowa w treści pytania, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych (a jednocześnie wydatki sfinansowane za jej pomocą nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej osoby – zob. art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f.).
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 21 listopada 2014 r.