Odpowiedź:
Jeśli zasadność nadpłaty nie budzi wątpliwości, to nadpłatę zwraca się bez wydawania decyzji czy postanowienia.
Zasadniczo oprócz korekty deklaracji (i jej uzasadnienia) podatnik powinien złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jednak można zauważyć, że przynajmniej część organów podatkowych w praktyce uznaje wyjaśnienia do korekt za wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Uzasadnienie:
Podstawowe znaczenie ma regulacja wynikająca z art. 75 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p. Z przepisu tego wynika, że jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
Zatem procedura zwrotu nadpłaty jest „bezdecyzyjna”. Nie wydaje się zatem decyzji, ani postanowienia w tym zakresie. Podatnik – formalnie – ma wiedzę o „zaakceptowaniu” korekty deklaracji przez organ podatkowy w zasadzie w momencie otrzymania środków pieniężnych. Ewentualne „nieoficjalne” informacje o „uznaniu słuszności korekt” (np. przez telefon od pracownika organu) jeszcze nie przesądzają tej kwestii.
Natomiast jeśli organ podatkowy zakwestionuje nadpłatę (w całości czy choćby w części), to powinien wówczas wydać decyzję.
Z art. 75 § 3 o.p. wynika zaś, że podatnik winien równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). I odwrotnie – sama korekta z uzasadnieniem – formalnie – nie wystarcza. Jednak w wielu organach podatkowych wykształciła się praktyka, że jeśli z uzasadnienia do korekty deklaracji wynika bezspornie, że podatnik nadpłacił podatek – zwraca się ową nadpłatę bezdecyzyjnie.
Wychodzi się bowiem z założenia, że nie zachodzi potrzeba, by we wniosku o stwierdzenie nadpłaty pisać „drugi raz to samo”, co już zawarto w uzasadnieniu korekty deklaracji.
Przy czym gdyby organ uznał, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty (oprócz korekty z uzasadnieniem) jest niezbędny, to oczywiście nie może z tego powodu odmówić stwierdzenia i zwrotu nadpłaty, natomiast powinien wezwać o uzupełnienie tego elementu.

Marcin Andrzejowicz

Odpowiedzi udzielono 9.11.2015 r.