Podatnik otrzymał na rachunek firmowy darowiznę pieniężną od ojca w kwocie 50.000 zł. Czy może ona korzystać ze zwolnienia mimo, że nie wpłacona została na rachunek prywatny obdarowanego?
Moim zdaniem fakt, iż pieniądze zostały przekazane na rachunek firmowy obdarowanego a nie jego konto osobiste nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązuje regulacja art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. - o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) - dalej u.p.s.d., zgodnie z którą zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

W art. 4a u.p.s.d. ustawodawca zastrzegł, że zwolnienie ma zastosowanie wobec podatników jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 u.p.s.d., a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz

2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W przepisie tym nie zostało zastrzeżone jakiego rodzaju ma być rachunek bankowy, na który przekazywane są środki w ramach darowizny. W szczególności ustawodawca nie wyznaczył negatywnych skutków przelewu środków na rachunek, który dla obdarowanego jest prowadzony jako dla przedsiębiorcy. A ważnym przy tym jest to, iż przy działalności prowadzonej indywidualnie jest to cały czas rachunek obdarowanego.

W konsekwencji należy stwierdzić, że fakt, iż pieniądze zostały przekazane na rachunek firmowy obdarowanego a nie jego konto osobiste nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.