Odpowiedź

Błąd na fakturze VAT RR w postaci nieprawidłowego NIP sprzedawcy można poprawić poprzez wystawienie faktury korygującej VAT RR. Błąd ten może być skorygowany poprzez wystawienie jednej zbiorczej korekty do wielu faktur VAT RR. Taki błąd nie rzutuje na prawo do odliczenia podatku wykazanego na fakturze VAT RR.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą. Błąd na fakturze VAT RR w postaci nieprawidłowego NIP sprzedawcy spełnia cechy błędu wskazanego w przedmiotowym przepisie. Błąd ten zatem może być skorygowany poprzez wystawienie faktury korygującej.

Przepisy u.p.t.u. nie ograniczają możliwości skorygowania jedną fakturą korygującą wielu faktur. Nie ma zatem przeszkód do tego, aby podatnik skorygował opisany w pytaniu błąd poprzez wystawienie jednej zbiorczej korekty do wielu faktur VAT RR. Stosownie jednak do art. 106j ust. 2 u.p.t.u., podatnik musi pamiętać o konieczności wskazania na takiej zbiorczej fakturze wszystkich wymaganych danych, w tym w szczególności danych zawartych na fakturze, której dotyczy korekta, przyczyny korekty, czy prawidłowej treści korygowanych pozycji.

Pomyłka w numerze identyfikacji podatkowej stanowi jedynie błąd techniczny. W wyniku skorygowania takiego błędu skuteczną korektą, skorygowana faktura będzie spełniała wszelkie znamiona faktury VAT (w tym faktury VAT RR). Błąd ten zatem nie będzie rzutował na prawo do odliczenia podatku wykazanego na takiej fakturze.

Autor odpowiedzi: Krzysztof Kamiński
Odpowiedzi udzielono: 25.10.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów