Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie ma obowiązku wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od otrzymanego wynagrodzenia. Stanowisko to potwierdził Departament Podatków Dochodowych w piśmie z dnia 8 września 2010 r., DD3/0553/63/CRS/10/BMI3-670, LEX nr 37628.

Departament potwierdził tym samym stanowisko wyrażane dość powszechnie w interpretacjach organów podatkowych, że wynagrodzenie osoby fizycznej pełniącej obowiązki członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, wypłacane przez tę wspólnotę na podstawie ustawy o własności lokali, stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Należy uzupełnić, że wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej (niezależnie od użytej nazwy i sposobu jego obliczenia) nie odpowiada definicji żadnego z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wskazanych w art. 13 ustawy o PIT. Wynagrodzenie, o którym mowa, nie można też uznać za należność z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło, bo podstawą pełnienia obowiązków jest wybór, a nie umowa (zob. też interpretacja Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z dnia 8 lutego 2007 r., US IB/415-8/07, LEX nr 12852).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że skoro wypłacane członkowi zarządu wspólnoty wynagrodzenia nie jest świadczeniem określonym w art. 13 jak również w art. 12, nie można również zastosować kosztów przewidzianych przez ustawodawcę dla wyżej wymienionych źródeł przychodów to jest dla przychodów wymienionych w art. 13 kosztów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 i 5, a dla przychodów wymienionych w art. 12 kosztów określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (zob. interpretacja z dnia 7 sierpnia 2007 r. Urzędu Skarbowego w Opocznie, USI-423/37/07/int, LEX nr 14103).

Podsumowując, w ciągu roku podatkowego nie ma obowiązku rozliczać się z tego wynagrodzenia ani członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej, ani ta wspólnota. Wykazane w otrzymanej informacji PIT-8C kwoty przychodu członek zarządu uwzględnia w rocznym zeznaniu podatkowym, łącząc je z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Michał Malinowski