Spółka w lipcu otrzymała fakturę wystawioną 10 lipca 2009 r. za naprawę urządzeń, jakie wysłała do klienta. Omyłkowo faktura to została rozliczona w deklaracji VAT za lipiec 2009 r. jako WNT, a nie import usług. W sierpniu spółka otrzymała fakturę korygującą do faktury za naprawę wystawioną z datą 8 lipca 2009 r. Kontrahent nieprawidłowo wystawił najpierw fakturę korygującą, a potem fakturę za naprawę.

W jaki sposób powinna postąpić spółka?

Czy należy skorygować deklarację VAT za lipiec 2009 r. poprzez skorygowanie WNT oraz wykazanie importu usług w lipcu 2009 r., a w sierpniu 2009 r. w deklaracji VAT wykazać import usług z "-" ponieważ w sierpniu 2009 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą?

Czy też należałoby skorygować tylko WNT w lipcu 2009 r., a importu usług w lipcu 2009 r. w ogóle nie pokazywać w związku z tym, że posiadamy fakturę zakupu i fakturę korektę - obie wystawione w lipcu, niezależnie od tego kiedy spółka je odebrała?


 

W mojej opinii należy skorygować deklarację w której błędnie ujęto rozliczenie usług naprawy jako WNT.

Natomiast fakturę korygującą należy rozliczyć w miesiącu jej otrzymania.
 

Z treści pytania wynika, iż ujęli Państwo w deklaracji VAT-7 import usług jako WNT. Jest to postępowanie błędne. Dlatego należy skorygować deklarację pierwotną.

Natomiast korekty w przypadku importu usług dokonuje się za pomocą faktur wewnętrznych, które korygują pierwotnie wystawione faktury wewnętrzne.

Przepisy nie określają terminu, w jakim winna być wystawiona faktura wewnętrzna korygująca dotycząca importu usług. Podobnie zatem, jak w przypadku WNT, należy uznać, że podatnicy mają w tym zakresie pewną swobodę. Najlepiej jednak, aby faktura wewnętrzna korygująca związana z importem towarów wystawiona została w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę korekty.

W piśmie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2005 r., PP II 443/1/119/108i/05, czytamy:

"(...) wystawienie przez Podatnika wewnętrznej faktury korygującej powinno następować na skutek zaistnienia zdarzeń (okoliczności) stanowiących podstawę takiego działania. Okolicznością tą nie jest wystawienie faktury korygującej przez wykonawcę czynności stanowiących dla Podatnika import usług, jednakże ze względu na powiązane ze sobą systemy podatku od wartości dodanej państw Unii Europejskiej - data wystawienia wewnętrznej faktury korygującej często będzie datą tożsamą lub zbliżoną do daty wystawienia faktury przez kontrahenta. Zdarzenia (okoliczności) skutkujące korektą rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług powinny zostać udokumentowane wewnętrzną fakturą korygującą dotyczącą okresu, w którym miały one miejsce. Ujęcie przez Podatnika wewnętrznej faktury korygującej powinno następować w zależności od wskazanych już okoliczności w rozliczeniu za okres, w którym faktura ta została wystawiona lub za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi (...)".