Odpowiedź

Wypełnienie pola „data wpływu faktury” nie ma charakteru oświadczenia podatnika, że daną fakturę otrzymał wskazanego w JPK dnia, lecz służy wskazaniu prawidłowego okresu rozliczeniowego, za który odliczenie przysługuje.

Ewentualna rozbieżność między datą faktycznego wpływu nie jest traktowana jako podanie nieprawdy, a ewentualna korekta JPK nie jest konieczna, jeśli nie ma to wpływu na powstanie prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Jeśli podatnicy nie ewidencjonują dat wpływu faktur z dokładnością do dnia, mogą podać dowolną datę z tego miesiąca, za który najwcześniej można odliczyć podatek naliczony.

Uzasadnienie

Co do zasady, na podstawie art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) - dalej u.p.t.u. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (ust. 10c ww. art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług).

W kwestii „daty wpływu faktury”, jaka powinna być podana w strukturze JPK, stosowne wyjaśnienia znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w zakładce: „Kontrola skarbowa”, „Działalność”, „Jednolity Plik Kontrolny”, „Często zadawane pytania”.

Na pytanie, jaką datę należy podać w sytuacji, gdy podatnicy nie rejestrują daty wpływu faktury na poziomie swoich systemów źródłowych czy nawet w samej ewidencji VAT, nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdzono jedynie, że: „Faktury zakupowe winny być ujmowane w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma prawo do dokonania odliczenia i z takiego odliczenia chce skorzystać. Ewidencja zakupu i sprzedaży ma bowiem umożliwić podatnikowi prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT. Wskazania jednak wymaga, że data otrzymania faktury nie zawsze będzie tożsama z datą powstania i zrealizowania prawa do dokonania odliczenia”.

Z odpowiedzi tej można wywnioskować, że dla prawidłowego sporządzenia JPK nie jest istotne, czy pole to zostanie wypełnione, ani czy podana w nim data będzie datą faktycznego otrzymania faktury. Istotne jest, aby rozliczenie podatku naliczonego zostało dokonane zgodnie z przepisami art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.

Karol Różycki
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów