Działalnością naszej spółki jest uzyskiwanie przychodów z automatów o niskich wygranych. Dotychczas jako obrót dla podatku VAT (stawka zwolniona) wykazywała sumę pieniędzy wrzucanych przez graczy do automatu. Jednak w dniu 22 czerwca 2010 r. WSA w Warszawie w wyroku o sygnaturze III SA/Wa 257/10 wyraził pogląd, że obrotem dla podatku VAT powinny być pieniądze wrzucane przez graczy do automatu pomniejszone o wypłacone im wygrane.
Czy nasza spółka powinna obecnie wykazywać obrót dla podatku VAT pomniejszając wpłacone środki do automatu przez gracza o wypłacone wygrane?

Niestety nie jest znany mi wskazany w pytaniu przez Państwa wyrok. Zgodnie z ogólną regułą podstawą opodatkowania działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych będzie kwota wpłacona przez uczestników gier, a nie kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą do automatu, a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dalej u.p.t.u., opisana działalność została zwolniona od tego podatku. zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.
Natomiast – w myśl art. 29 u.p.t.u. obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
W art. 29 ust. 1 u.p.t.u. wskazano, że podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniami wynikającymi z dalszych przepisów ustawy, dotyczącymi usług agentów, pośredników itp., wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przypadków, gdy podstawa opodatkowania może być szacowana przez organ podatkowy oraz opodatkowanie niektórych podatników dokonujących obrotów dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami i towarami używanymi.
Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział szczególnego uregulowania w zakresie ustalania podstawy opodatkowania przy usługach w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.
Obrotem zaś, zgodnie z ww. przepisem ustawy, jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W tej konstrukcji ustawodawca odnosi się przede wszystkim do przedmiotu opodatkowania. Tym samym, kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.
W konsekwencji podstawą opodatkowania działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych będzie kwota wpłacona przez uczestników gier, a nie kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą do automatu, a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.
Stanowisko takie potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 3 listopada 2009 r., IPPP2/443-890/09-2/MS, gdzie czytamy:
"(...) ustawodawca nie przewidział szczególnego uregulowania podstawy opodatkowania przy usługach w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.
Obrotem zaś, zgodnie z ww. przepisem ustawy, jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W tej konstrukcji ustawodawca odnosi się przede wszystkim do przedmiotu opodatkowania ("sprzedaż" jest rozumiana, zgodnie z definicją z art. 2 pkt 22, jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) (...)".