O interpretację zwróciła się spółka, która zamierza zaliczać wartość nieściągalnych wierzytelności (które to należności zostały wcześnie rozpoznane jako przychody podatkowe) do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruku postanowienia zamieszczonego w MSiG.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, wydając interpretację, powołał się na przepisy ustawy o CIT, zgodnie z którymi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć takie wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana:
- postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
- postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku lub o umorzeniu postępowania upadłościowego lub ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
- protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Wynika z tego, że ustawodawca uzależnił możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów określonej wierzytelności od spełnienia konkretnych warunków i to spełnienie ich jednocześnie. Nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, która nie została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, choćby została udokumentowana w sposób przewidziany w ustawie, jak i wierzytelność, która została uprzednio zakwalifikowana do przychodów należnych, ale której nieściągalność nie została udokumentowana we właściwy sposób.

Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, organ podatkowy stwierdził, że wydruk ogłoszenia w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym nieściągalność wierzytelności. Spółka ma więc prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne, które nie są przedawnione, a uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, których nieściągalność zostanie udokumentowana ogłoszonymi w ww. publikatorze postanowieniami sądów o ukończeniu postępowania upadłościowego, gdyż będą spełnione przesłanki przewidziane w odpowiednich przepisach ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1123/14/AP

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego