W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która swoich pracowników i członków ich rodzin objęła opieką medyczną. Usługi te wykupiła w innej firmie. Spółka nie ma wątpliwości, że wydatki na pakiet w części dotyczącej pracowników są kosztem uzyskania przychodów. Nie ma natomiast pewności, czy wydatki na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla rodzin pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów.

Sama spółka uważa, że wydatki ponoszone przez nią na zakup pakietów medycznych dla pracowników, w części finansowane przez spółkę stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych również w przypadku, gdyby elementem pakietu były świadczenia medyczne dla członków rodzin pracowników.

W ocenie spółki, ponoszenie kosztów opieki zdrowotnej zarówno dotyczących profilaktyki pracowników, jak i ich rodzin jest rodzajem świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika. Analizując możliwości zatrudnienia pożądanych przez Spółkę fachowców, Spółka zdecydowała o zapewnieniu pracownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z pakietów medycznych. Wpływa to na większą motywację pracowników do pracy, gdyż pakiety budują lojalność wobec pracodawcy i tym samym poprawiają wizerunek pracodawcy, jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również członków ich rodzin, co skutkuje wyższą efektywnością oraz mniejszą rotacją pracowników. Przedmiotowe pakiety medyczne przyczyniają się również pośrednio do zwiększenia dochodów rodzin, gdyż pracownik i jego rodzina nie muszą już wydawać środków z budżetu domowego na prywatną opiekę medyczną, co również tworzy silniejszą więź między pracownikiem a pracodawcą, który oferuje atrakcyjne warunki. Ponadto, w praktyce można zaobserwować, że rodzinne pakiety medyczne wpływają na niższą absencję chorobową pracowników i krótszy jej czas, jak również większe zaangażowanie w wykonywanie obowiązków pracowniczych, z uwagi na szybką i dużą dostępność do opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny, dzięki czemu pracodawca nie ponosi kosztów związanych z nieobecnością pracowników.

Fiskus się zgodził. Według organu nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników. Ww. wydatki stanowią zatem przejaw i wyraz starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników oraz ich najbliższych osób, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody. Według fiskusa, wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny zarówno dla pracowników, jak i członków ich rodzin spełniają zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, jednocześnie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1. Inaczej mówiąc, stanowią one koszty uzyskania przychodów spółki.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBI/2/4510-58/15/IZ

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego