W przedstawionej sprawie przedsiębiorca przekazał swoim pracownikom samochody, które dzierżawi na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas określony z innym przedsiębiorcą. Samochody zostały uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, a w spółce wprowadzono zasady używania samochodów służbowych w formie regulaminu. W szczególności, przedstawiciele i menadżerowie zostali zobowiązani do korzystania z samochodów zgodnie z umową i regulaminem, do korzystania z samochodów wyłącznie na cele przejazdów służbowych z wyłączeniem przejazdów prywatnych, zakazano także powierzania samochodu do używania innym osobom. Zobowiązano pracowników do używania pojazdów wyłącznie do celów służbowych związanych z działalnością gospodarczą Od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu prowadzona jest dla powierzonych samochodów ewidencja przebiegu pojazdu za pomocą systemu GPS, zawierająca elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ww. ustawy o VAT.

Zdaniem przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo odniesienia wydatków na pojazdy, w ciężar kosztów działalności gospodarczej w pełnej wysokości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wyjaśnił, że w przypadku gdy samochody osobowe przekazane pracownikom, zostały pozyskane na podstawie umowy dzierżawy, to spółka nie jest uprawniona do zaliczania wydatków eksploatacyjnych objętych tą umową do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości bez uwzględnienia limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu. Kosztem uzyskania przychodów w pełnej wysokości będzie natomiast czynsz dzierżawy samochodów osobowych gdyż, jak wskazano, wydatki z tego tytułu nie podlegają limitowaniu poprzez ewidencję przebiegu pojazdu. Natomiast pozostałe koszty eksploatacji pojazdów służbowych, w tym również koszty przejazdów z siedziby spółki do miejsca zamieszkania pracownika oraz przejazdy z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca spotkania z klientem, (o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBI/2/4510-95/15/PC.