W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka prowadząca działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (spółka strefowa) w zakresie sposobu rozliczenia zwrotu części wynagrodzenia, zapłaconego za świadczenie usług doradczych. Spółka strefowa funkcjonuje w ramach globalnej grupy.

Chcąc osiągnąć korzystniejsze warunki handlowe wynikające ze skali zakupów grupa chce scentralizować proces zakupów. Powołała więc spółkę świadczącą usługi doradcze w zakresie wskazanego procesu. Usługi te nabywane są w celu osiągnięcia przychodu z działalności produkcyjnej, z której cały dochód objęty jest zwolnieniem strefowym. Spółka strefowa reguluje należności za wskazane usługi w ramach nettingu wewnątrzgrupowego, a koszty nabywanych usług traktuje jako koszty pośrednie. Koszty te stanowią koszty związane z przychodem korzystającym ze zwolnienia (koszty strefowe).

Jednak w wyniku rekalkulacji cen usług doradczych świadczonych spółka strefowa otrzymała zwrot wynagrodzenia zapłaconego za świadczenie tych usług w poprzednich okresach. Tu spółka strefowa nabrała wątpliwości, czy w związku z otrzymanym zwrotem powinna dokonać zmniejszenia uprzednio wykazanych kosztów uzyskania przychodów (kosztów strefowych), czy też powinna wykazać otrzymaną kwotę jako przychód z działalności objętej zezwoleniem strefowym.

Sama spółka uważa, że powinna rozpoznać przychód z działalności objętej zezwoleniem strefowym (przychód zwolniony) w momencie otrzymania zapłaty i nie jest zobowiązana do dokonywania obniżenia kosztów uzyskania przychodu z działalności objętej zezwoleniem strefowym. O ile bowiem dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, jego zwrot stanowi przychód podatnika. Według spółki strefowej osiągnęłaby ona taki sam skutek gdyby od razu wynagrodzenie należne spółce doradczej skalkulowane zostało w prawidłowej wysokości.

Fiskus się nie zgodził. Organ podkreślił, że przepisy ustawy o CIT nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Wskazać jednak należy, że konieczność dokonania korekty nie „tworzy” odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do jej dokonania jest zatem zdarzenie pierwotne. Korekta kosztów uzyskania przychodów powinna być zatem odniesiona do momentu, w którym koszty te zostały uprzednio uwzględnione w rachunku podatkowym.

Nie może budzić wątpliwości, że bez względu na to, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpośredniego, czy też kosztu pośredniego, konieczność skorygowania kosztu nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Korekta wielkości kosztu powinna być zatem zawsze rozliczana w okresie rozliczeniowym, w którym koszt został już ujęty w ewidencji księgowej, z uwzględnieniem zasad potrącalności wynikających z przepisów ustawy o CIT.

Zwrot części wynagrodzenia, zapłaconego uprzednio z tytułu usług doradczych świadczonych przez spółkę doradczą nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Spółka jest zatem zobowiązana do dokonywania obniżenia kosztów uzyskania przychodu z działalności objętej zezwoleniem strefowym w okresie sprawozdawczym, w którym zostały one pierwotnie wykazane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 stycznia 2015 r., IBPBI/2/423-1235/14/SD

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego