Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył nieruchomość gruntową będącą w wieczystym użytkowaniu wraz z budynkiem magazynowym trwale połączonym z gruntem. Celem nabycia przedmiotowego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem było wyburzenie istniejącego budynku i wybudowanie nowego budynku biurowego mającego służyć podatnikowi, jako siedziba jego działalności, bądź, jako przedmiot najmu lub jako siedziba i przedmiot wynajmu.

Kwestią do rozstrzygnięcia była możliwość oraz moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup budynku magazynowego przeznaczonego do rozbiórki. Podatnik uważał, że wydatki na nabycie budynku magazynowego stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów nie podnosząc wartości wytworzenia nowego środka trwałego, czyli budynku biurowo-usługowego.

Fiskus się nie zgodził. Według organu katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową jest otwarty, co wskazuje na to, że mieszczą się w nim również inne, niewymienione wprost koszty, które będą miały wpływ na wartość początkową danego składnika majątku. Decydujące znaczenie dla zaliczenia danego wydatku do wydatku stanowiącego koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość jego powiązania z konkretnym przedsięwzięciem - środkiem trwałym. Warto przy tym wskazać, że wydatek związany z wytworzeniem środka trwałego może być poniesiony także na bardzo wczesnym stadium procesu inwestycyjnego, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych (co ma szczególne znaczenie m.in. w kontekście kosztów inwestycyjnych w postaci zakupu budynku).

Nie ulega wątpliwości, że koszty poniesione przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z inwestycją również mogą stanowić koszt wytworzenia inwestycji. Jest bowiem oczywiste, że koszty te są ściśle związane z realizowaną inwestycją i bez niej nigdy nie zostałyby poniesione, czego przykładem są wydatki związane z nabyciem budynku magazynowego. Fiskus ostatecznie stwierdził więc, że wydatek na nabycie budynku magazynowego zwiększy wartość początkową nowego środka trwałego, czyli budynku biurowo-usługowego, a w związku z tym będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nowo wybudowanego budynku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 lutego 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.47.2017.1.AL, LEX nr 335415

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów