Już 2.03.1991 r. (niecałe dwa miesiące po uchwaleniu ustawy) Ministerstwo Finansów wydało pismo, w którym stwierdziło – słusznie – że słowo „kondygnacja” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w słownikach języka polskiego i encyklopedii powszechnej, a nie w rozporządzeniu do ustawy – Prawo budowlane  (dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Pismo to wcale nie zakończyło sporów związanych z tym pojęciem, czego najlepszym dowodem jest m.in. wyrok NSA z 10.02.2017 r., w którym sąd potwierdza pogląd Ministerstwa Finansów z 1991 r.

Nie jest to jedyny problem związany z opodatkowaniem tej części budynku. Dużo kłopotów interpretacyjnych dotyczyło tego, czy:
– kondygnacje podziemne podlegają opodatkowaniu – według nas podlegały i podlegają nadal),
– co to są „poddasza użytkowe” – są to normalne kondygnacje,
– czy poddasza podlegają opodatkowaniu, gdy ich wysokość nie przekracza 1,90 m – podlegają, z tym że ich powierzchnia jest wyłączana z podstawy opodatkowania do wysokości 1,40 m i uwzględniana w połowie, gdy ich wysokość mieści się w przedziale 1,40–2,20 m,
– czy opodatkowaniu podlegają tzw. antresole – podlegają, jeżeli są kondygnacjami,
– jak opodatkowywać niewykończone kondygnacje w budynku w sytuacji, gdy rozpoczęto użytkowanie tylko parteru – wszystkie kondygnacje podlegają opodatkowaniu.

Nie są to oczywiście wszystkie sporne punkty wynikające z interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych regulujących opodatkowanie kondygnacji. Pomimo bogatego orzecznictwa i piśmiennictwa większość z nich dalej wzbudza kontrowersje, ale także pojawiają się nowe. Jednym z nich jest rozumienie zwrotu „część kondygnacji o wysokości w świetle”, który ma fundamentalne znaczenie przy ustalaniu powierzchni użytkowej budynku.
 

prof. dr hab. Leonard Etel,
dr hab. Rafał Dowgier

Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 

Więcej przeczytasz w marcowym numerze Finansów Komunalnych >>
 

1232-0307_230.jpgFinanse Komunalne >>
Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych >>