Najnowszy projekt zmian został opublikowany 16 lipca 2018 r., i na chwilę obecna jest już po konsultacjach społecznych, a co za tym idzie, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zmiany wejdą w życie już 1 stycznia 2019 r.

Co ważne, w przeciwieństwie, do poprzedniej nowelizacji, w przedstawionym projekcie można znaleźć szereg rozwiązań korzystnych dla podatników, które powinny wpłynąć na ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych i zakresów samej dokumentacji.

Główne założenia projektu dotyczą:

 1. Wprowadzenia nowych progów transakcyjnych - nowelizacja przewiduje wprowadzenie mechanizmu określania progów opierającego się wyłącznie na kryterium wartości transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi. Limity dla poszczególnych rodzajów transakcji kontrolowanych będą ustalane następująco:
  •    10 mln PLN netto dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych, środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji;
  •    2 mln PLN netto dla transakcji zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, usług, korzystania/udostępnienia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji
 2. Wydłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji local file / złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji – dokumentacje oraz oświadczenia będziemy przygotowywać do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
 3. Wprowadzenia nowych zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji - projekt przewiduje nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Dodatkowo, po konsultacjach społecznych MF planuje wprowadzenie postulowanego od dawna przez podatników, dodatkowego zwolnienia w postaci braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla krajowych podmiotów powiązanych dokonujących pomiędzy sobą transakcji, o ile podmioty te będą wykazywały dochody.
 5. Uproszczenia zasad rozliczeń (tzw. safe harbours) - projekt przewiduje wprowadzenie nieznanych w obecnych uregulowaniach uproszczonych rozwiązań (tzw. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika będzie skutkowało uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Rozwiązanie to zostanie wprowadzone dla dwóch rodzajów transakcji – pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. Rekomendowane oprocentowanie pożyczek będzie wskazywane w stosownym obwieszczeniu wydawanym nie rzadziej niż raz na rok, a w przypadku usług o niskiej wartości dodanej rekomendowane będzie stosowanie narzutu wynoszącego 5% na poniesionych kosztach (baza kosztowa zostanie doprecyzowana w stosownym rozporządzeniu).
 6. Zmian w zakresie korekt cen transferowych - nowelizacja przewiduje, że korekta cen transferowych będzie stanowić odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku którego dotyczy, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie przesłanek, m.in. dokonania dwustronnej korekty, dokonania korekty w określonym czasie. Jak wskazuje MF przedmiotem korekty cen transferowych będzie mogła być całość działalności podatnika, a nie tylko danej transakcji kontrolowanej.
 7. Wprowadzenie możliwości odmowy rozpoznania transakcji lub jej recharakteryzacji - projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie dotychczasowego uprawnienia organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization).
 8. Zmian w zakresie sporządzania dokumentacji master file - projekt nowelizacji przewiduje, iż dokumentację master file będą zobowiązani posiadać podatnicy, którzy należą do grup kapitałowych, jeżeli skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku podatkowym przekroczyły limit 200 mln PLN. Ponadto w ramach dokumentacji master file opisywane będą podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o rachunkowości, czyli obejmujące jednostkę dominującą oraz podmioty zależne (art. 3 ust. 1 pkt 44 UoR).
   

Dodatkowo, zmiany mają dotyczyć w szczególności:

 1. Ujednolicenia metod szacowania dochodów z wytycznymi OECD.
 2. Wskazania, że metody szacowania dochodów mają służyć weryfikacji rynkowości transakcji a nie ustalaniu ceny transakcyjnej.
 3. Wprowadzenia nowej informacji o cenach transferowych (TP-R).
 4. Ujednolicenia szeregu pojęć i definicji.

Sprawdź: Kosieradzki Tomasz, Piekarz Radosław, Ceny transferowe >>

Kolejna rewolucja dla podatników

Przedstawiony projekt zmian w zakresie cen transferowych z całą pewnością będzie oznaczał kolejną rewolucję dla podatników i zmusi ich do ponownej oceny transakcji pod kątem obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że duża część zmian jest niewątpliwie korzystna dla podatników, a zaproponowane regulacje można traktować jako krok wstecz wyonany przez MF   w postępujących w ostatnim czasie negatywnych i restrykcyjnych regulacjach w zakresie transfer pricing. W tym zakresie, z jednej strony zmniejszy zakres obowiązków dokumentacyjnych (np. nowe progi transakcyjne, nowe podejście do obowiązku sporządzania master file, czy też wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji dla podmiotów krajowych) oraz z drugiej strony ułatwi sam proces sporządzania dokumentacji cen transferowych (np. wprowadzenie safe harbours, czy też ujednolicenie zasad sporządzania dokumentacji do wytycznych OECD).     

Więcej uprawnień dla kontrolerów

Oczywiście, przewidziane zostały również regulacje negatywne dla podatników – w tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje regulacja dotycząca odmowy oceny transakcji lub jej recharakteryzacji, które to rozwiązania pozostawiają dużą swobodę po stronie kontrolujących w zakresie wnikania w swobodę kreowania stosunków gospodarczych przez przedsiębiorców. Niemniej jednak, zmiany niekorzystne dla podatników

Końcowo, zasadne jest wskazanie, że nowe reguły mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale podatnicy będą mogli je stosować już do transakcji dokonywanych w 2018 r., a co za tym idzie, każda firma podlegająca obowiązkom w zakresie cen transferowych powinna dokonać szczegółowego porównania obecnych i planowanych regulacji pod kątem oceny, czy nowe przepisy nie będą dla niej korzystniejsze.

Autor: Marcin Zarzycki, partner zarządzający w kancelarii LTCA