Tak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z 12 listopada 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka wykonująca usługi budowlane. Właścicielami udziałów spółki są wyłącznie osoby fizyczne, w tym też prezes zarządu. Prezes za zgodą wspólników prowadzi także samodzielną działalność gospodarczą także w zakresie wykonywania usług budowlanych. Spółka wskazała, że prezes do wykonywania tynków nabywa od spółki gips o wartości brutto przekraczającej 100 tys. euro. Natomiast jednostkowe transakcje dotyczące sprzedaży gipsu do wykonywania tynków pomiędzy spółką a prezesem nie przekraczają kwoty brutto w wysokości 10 tys. euro.

Zasadniczy spór w sprawie dotyczył kwestii, czy w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności art. 9a ust. 2 ustawy o CIT, na spółce zawierającej transakcje z podmiotem powiązanym, których wartość w danym roku podatkowym przekracza 100 tys. euro ciąży obowiązek dokumentacyjny obejmujący wszystkie transakcje zawarte z tym podmiotem, czy też jedynie względem transakcji mających miejsce po przekroczeniu limitu 100 tys. euro.

Sama spółka uważa, że taki obowiązek będzie na niej spoczywał wyłącznie w stosunku do transakcji, które będą miały miejsce po przekroczeniu łącznej kwoty transakcji powyżej 100 tys. euro.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej przez spółkę dotyczy także transakcji sprzedaży gipsu, jakie zostały zawarte w danym roku podatkowym przed przekroczeniem kwoty transakcji z tego tytułu w wysokości 100 tys. euro.

WSA w Białymstoku także nie zgodził się ze spółką. Sąd wskazał, że obowiązek sporządzenia dokumentacji, w sytuacji przekroczenia wartości obrotu w wysokości 100 tys. euro, musi dotyczyć wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym, a nie jedynie transakcji przekraczających tę wartość. Odmienna interpretacja powyższego obowiązku uniemożliwiałaby, według sądu, pełną ocenę transakcji gospodarczych zawieranych z tym samym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji mogłaby prowadzić do obejścia art. 9a ust. 2 ustawy o CIT.

Należy nadmienić, że dotychczasowa przesłanka łącznej wartości danej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wynoszącej co najmniej 100 tys. euro zostanie z dniem 1 stycznia 2017 r. zastąpiona przesłanką osiąganych przychodów, bądź ponoszonych kosztów. Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1932).

Wyrok WSA w Białymstoku z 12 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 412/15

Dowiedz się więcej z książki
Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł