Tak wskazał NSA w wyroku z 16 grudnia 2014 r. W przedmiotowej sprawie prezydent miasta jako organ podatkowy stwierdził, że w posiadaniu przedsiębiorcy znajdują się teren osadnika centralnego oraz hałdy. Według niego nieruchomości te mają status związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu wg wyższej stawki.

Spółka zarzuciła jednak organowi, że ten przesądzając o statusie przedsiębiorcy wziął pod uwagę wyłącznie wpis do KRS, a nie uwzględnił, że spółka nie prowadziła faktycznie żadnej działalności, co oznaczało, że nie były spełnione przesłanki wynikające z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Spółka twierdzi bowiem, że nie podjęła i nie wykonuje zarobkowej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły, a podejmowane przez nią formy aktywności nie mieszczą się w pojęciu działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu o zaliczeniu do kategorii "przedsiębiorców" w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie decyduje fakt rozpoczęcia przez podatnika sprzedaży produktów lub usług. O identyfikowaniu spółki z o.o. jako przedsiębiorcy przemawiają jej cele wynikające z treści umowy, ujawnione następnie w KRS. A przedmiot działalności wskazany w umowie spółki, a następnie ujawniony w KRS wyraźnie wskazuje, że została ona zawiązana w gospodarczych celach zarobkowych. Zresztą zamiar prowadzenia gospodarczej działalności, nastawionej na uzyskiwanie zarobku (zysku) wyraźnie potwierdzają umowy dokonywane w ramach obrotu gospodarczego, prowadzenie urządzeń księgowych, a także faktycznie podejmowane przez podatnika czynności przygotowawcze, dotyczące wykorzystania nieruchomości oraz budowli osadnika pod budowę oczyszczalni odpadów pogórniczych oraz zakładu granulacji miału węglowego. Nic natomiast nie wskazuje, by spółka została zawiązana w celach społecznych, naukowych, charytatywnych, bądź gospodarczych niezarobkowych (not for profit).

Zdaniem sądu działania spółki świadczą o istnieniu więzi gospodarczej między przedmiotem opodatkowania, a prowadzoną czy też planowaną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Wyrok NSA z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2869/12

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego