Rachunki będzie można blokować od 30.04.2018 r. Ustawodawca wprowadził w tym przypadku dość długi okres vacatio legis.

STIR ma ograniczyć wyłudzenia podatku
System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (tzw. STIR) jest efektem wejścia w życie ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491). W praktyce jego działanie ma polegać na umożliwieniu organom podatkowym analizowania danych i informacji o rachunkach bankowych. Na tej podstawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Uzasadnieniem blokady będzie informacja posiadana przez organ podatkowy, w szczególności wyniki analizy ryzyka, że dany podatnik może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
W niektórych przypadkach blokada będzie mogła być wydłużona aż do trzech miesięcy.

Blokowanie tylko w uzasadnionych przypadkach
Co istotne, instytucja blokady rachunku nie będzie miała zastosowania w stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności zarobkowej ani gospodarczej. W odniesieniu do przedsiębiorców i firm blokada będzie stosowana, tylko jeśli zostaną spełnione ustawowe przesłanki. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 18175, uczciwi przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać. Resort wskazuje, że możliwość blokady rachunku przyczyni się do ograniczenia liczby podmiotów pozorujących działalność gospodarczą, a w konsekwencji powinna przyczynić się do zahamowania procederu wyłudzeń. Blokady rachunków nie będą stosowane na masową skalę, a tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu kompleksowej analizy ryzyka.

Maciej Zborowski, doradca podatkowy i adwokat w kancelarii Ożóg Tomczykowski przypomina, że blokowanie rachunków jest możliwe już teraz, na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Analizując przepisy o tzw. STIR, ekspert zwraca uwagę na trudności, jakie mogą wyłonić się w toku dokonywania sądowoadministracyjnej kontroli blokowania rachunków przez Szefa KAS. Z nowych przepisów wynika bowiem, że analiza ryzyka, kluczowa dla podjęcia decyzji o blokadzie rachunku, będzie miała charakter niejawny dla przedsiębiorcy.

Więcej na ten temat:
- Nowe przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT - ustawa o STIR >>
- Blokada rachunku bankowego na żądanie Szefa KAS >>