Pytanie

Osoba prawna wynajmuje mieszkanie na biuro poselskie. Jaką stawką należy opodatkować taki lokal?

Odpowiedź

Lokal mieszkalny wynajęty przez spółkę z o.o. na biuro poselskie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla lokali mieszkalnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. " Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: (...) 2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

Co do zasady, budynki i lokalne mieszkalne podlegają opodatkowaniu najniższą stawku podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l.). Wyjątkiem jest sytuacja zajęcia budynku mieszkalnego lub jego części na prowadzenie działalności gospodarczej, gdy zastosowanie znajdzie najwyższa stawka podatku (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.).

Działalnością gospodarczą zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. w zw. z art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g. jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność biura poselskiego nie spełnia warunków dla uznania jej za działalność gospodarczą ze względu na brak zarobkowego charakteru. W konsekwencji, lokal mieszkalny wynajęty przez spółkę z o.o. na biuro poselskie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla lokali mieszkalnych.

 

Dowiedz się więcej z książki
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł