Takie są główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Prace nad projektem wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Z harmonogramu wynika, że zostanie on przyjęty w czwartym kwartale 2018 r.

Przeczytaj również: Badanie wspólne sprawozdań szansą na rozwój niewielkich firm audytorskich >>

Gwiazdowski: Dochodowy musi odejść >>

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za rzetelność dowodów księgowych >>

Audyt wymaga zmian

Jak wynika z przedstawionych założeń, opracowanie projektu ustawy wynika z konieczności zapewnienia skutecznego systemu kontrolowania działalności firm audytorskich, również w zakresie innych usług przez nie świadczonych np. usług związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Zdaniem Ministerstwa Finansów obecnie funkcjonujący system nadzoru publicznego nad działalnością firm audytorskich opiera się w dużej mierze na nadzorze pośrednim, w którym istotną rolę odgrywa samorząd zawodowy. Organem nadzoru publicznego jest Komisja Nadzoru Audytowego (KNA). Jak podkreśla MF, znaczna część zadań z zakresu nadzoru publicznego jest wykonywanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), pod nadzorem KNA. Obecnie KNA nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na sprawdzanie jakości usług świadczonych przez firmy audytorskie w zakresie np. związanym z prospektami emisyjnymi obecnych lub przyszłych emitentów papierów wartościowych.

 

 

 

Działanie PIBR wymaga poprawy

Według MF analiza działań podejmowanych w zakresie nadzoru nad innymi niż badanie ustawowe usługami sprawowanego przez PIBR, pokazuje, iż samorząd zawodowy nie podejmował dotychczas działań w tym zakresie. W ciągu roku funkcjonowania ustawy o biegłych rewidentach, samorząd nie podjął nie uchwały o zakresie kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe np. przeglądy sprawozdań finansowych jednostek i badania historycznych informacji finansowych zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, co uniemożliwiło przeprowadzanie kontroli wykonywania tego rodzaju usług.

Sprawdź również: Opinia (nie w pełni) zabezpieczająca >>

Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłego rewidenta >>

Konieczna dodatkowa instytucja nadzoru

Projektowane przepisy zakładają stworzenie odrębnej instytucji nadzoru nad działalnością firm audytorskich i wyposażenie jej w narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne. Nadzór nad nowo utworzoną jednostką ma sprawować Minister Finansów.
Z założeń wynika, że nowy organ uprawniony będzie do przeprowadzania kontroli bezpośrednich w odniesieniu do wszystkich usług objętych standardami wykonywania zawodu świadczonych przez firmy audytorskie. Organizacją nowej instytucji nadzoru ma zająć się specjalny pełnomocnik MF.

Rola PIBR będzie ograniczona

Ministerstwo Finansów planuje, że PIBR w nowym systemie nadzoru publicznego, realizowała będzie zadania w ramach nadzoru publicznego jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Ostateczną odpowiedzialność za nadzór nad realizacją tych zadań ma ponosić nowo powołana instytucja nadzoru. Zadania wykonywane przez organy samorządu obejmą w szczególności ustanawianie krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, czy wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego pozostaną bez zmian.