Wydatki na nabycie praw do baz danych klientów powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne.

Nabycie prawa do wiedzy (informacji) handlowej związanej z określonym rynkiem, należy uznać na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartości niematerialne i prawne oraz amortyzować. W związku z faktem, iż baza kliencka stanowi know-how nietechniczne, którego przedmiotem są informacje o charakterze organizacyjnym, finansowym oraz handlowym przydatne do prowadzenia przedsiębiorstwa, a więc wartość niematerialną i prawną, wydatki poniesione na jej nabycie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu sukcesywnie, w miarę „zużycia” przedmiotowej wartości niematerialnej i prawnej, na warunkach określonych w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ww. baza zostanie wprowadzona do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 września 2011 r., sygn. IPPB5/423-611/11-2/RS.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl