Bariery w zakresie podatku od nieruchomości według PKPP Lewiatan

Na "Czarnej liście barier" PKPP Lewiatan znalazły się trzy bariery dotyczące podatku od nieruchomości, które zdaniem Konfederacji utrudniają rozliczanie podatku podatnikom posiadającym nieruchomości i budowle w więcej niż jednej gminie.

Wśród problemów jakie napotykają podatnicy podatku od nieruchomości Konfederacja wskazała na:

1. Brak jednolitego wzorca deklaracji podatkowej utrudniający rozliczanie podatku podatnikom posiadającym nieruchomości i budowle w więcej niż jednej gminie.

2. Brak centralnej informacji o stawkach i zwolnieniach obowiązujących w gminach.

3. Wadliwa definicja obiektu budowlanego, powodująca nieuzasadnione ryzyko podatkowe związane z właściwym określeniem obowiązku podatkowego.

Powyższe bariery zdaniem PKPP można rozwiązać poprzez ujednolicenie wzoru deklaracji podatkowej w skali całego kraju, uwzględniając przy tym możliwość zróżnicowania stawek przez gminy. Drugim ze wskazanych rozwiązań jest wprowadzenie obowiązku przesyłania przez gminy do 30 listopada każdego roku do centralnej bazy danych informacji o obowiązujących na następny rok podatkowy stawkach, zwolnieniach, danych teleadresowych i numerach rachunków bankowych gmin. Ponadto, Minister Finansów powinien raz w roku ogłosić wykaz stawek i zwolnień. Zdaniem Konfederacji niezbędne jest również wprowadzenie w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) definicji budowli bez odsyłania do przepisów prawa budowlanego.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 13 kwietnia 2012 r.