Ogólne zasady związane z korzystaniem z arkuszy spisu z natury są następujące:

1. Przed wydaniem arkuszy spisów z natury należy je ponumerować i oznaczyć w sposób uniemożliwiający ich zamianę.

2. Za prawidłowe rozdzielenie arkuszy odpowiada przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

3. Przy wypełnianiu arkuszy należy używać określeń lub skrótów przyjętych w indeksie materiałowym, a w przypadku jego braku - określeń stosowanych w księgowości.

4. Po zakończeniu inwentaryzacji zespoły spisowe składają przewodniczącemu komisji informacje o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach, zabezpieczeniu zapasów oraz rozliczają się z przydzielonych im arkuszy.

5. Arkusze spisu z natury powinny zostać wycenione przez zespoły spisowe lub komórki organizacyjne jednostki, na przykład przez dział księgowości.

6. Po zakończeniu spisu z natury przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej powinien poddać kontroli:

- kompletność oddania i wypełnienia arkuszy spisowych,

- prawidłowość wyceny spisów,

- poprawność przeniesienia danych z arkuszy spisowych do zestawień zbiorczych.

7. Arkusze spisu z natury oraz inną dokumentację inwentaryzacyjną należy archiwizować przez pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym przeprowadzono spis z natury.

W związku z powyższym można stwierdzić, że:

- jednostka powinna prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania,

- za ewidencję druków powinna odpowiadać osoba wytypowana przez kierownika jednostki,

- ewidencja druków jest ewidencją ilościową, obejmującą druki przyjęte i wydane, czyli w inwentaryzacji druków należy brać wszystkie arkusze spisu z natury,

- za arkusze spisowe odpowiada osoba, która je pobrała, na przykład przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

Dowiedz się więcej z książki
Inwentaryzacja, rachunkowość, podatki i gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł