Obecnie dostępna jest najnowsza wersja tzw. „Edycja 2013 Podręcznika Międzynarodowych Standardów Kontroli Jakości, Rewizji Finansowej, Przeglądu, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych”, która uwzględnia m.in.:

- zaktualizowany w 2013 r. MSRF (Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej) 610 „Korzystanie z wyników pracy audytorów wewnętrznych” obowiązujący przy badaniu sprawozdań finansowych za okresy kończące się 15. grudnia 2013 r. lub później,

- zaktualizowany MSUP (Międzynarodowy Standard Usług Przeglądu) 2400 „Zlecenia badania historycznych sprawozdań finansowych” obowiązujący dla sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2013 r. lub później.

Najnowsze wersje MSRF i MSUP są dostępne pod adresem: www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a

Jednocześnie, nadal dostępne są elektroniczne wersje kodeksu etyki, opublikowanego przez IESBA (Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych) oraz standardów IPSASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego), które zostały opublikowane w czerwcu 2013 r.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego są dostępne pod adresem: www.ifac.org/publications-resources/2013-handbook-international-public-sector-accounting-pronouncements

Natomiast kodeks etyki księgowych (wersja 2013 r.) jest dostępny pod adresem: www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf