Grupa posłów KP Solidarna Polska, która jest wnioskodawcą, proponuje zastąpienie składanych przez kupującego oświadczeń zaświadczeniami wydawanymi przez naczelnika urzędu celnego i uprawniającymi do niższej stawki akcyzy. Osoby ubiegające się o wydanie tego rodzaju zaświadczeń będą zobowiązane, poza wskazaniem danych identyfikujących, do zadeklarowania rodzaju, typu, liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

W projekcie przewidziano utrzymanie obowiązku rejestrowania sprzedaży wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy i przekazywania do urzędu celnego miesięcznych zestawień wskazujących nabywców tych towarów. Projekt upraszcza jednak niektóre inne obowiązki sprzedawców wyrobów akcyzowych, m.in. eliminuje spoczywający dotąd na nich obowiązek kontroli sposobu i prawidłowości wykorzystania wyrobów akcyzowych przez ich nabywców.

W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziś, w bloku głosowań, posłowie zagłosują nad wnioskiem.