Pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego i wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego przez agencje celne, także w przypadku, gdy nie będą miały uprawnień do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewnić ma projektowana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie regulacje dotyczące przedstawicielstwa podatkowego zawarte są w przepisach wykonawczych. Projekt z 9 września 2010 r. zakłada określenie warunków, które spełniać ma podmiot, aby zostać przedstawicielem podatkowym w ustawie.

Jednym z nich jest legitymowanie się uprawnieniami do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Projektowane zmiany wprowadzają także zwolnienie agencji celnych z posiadania takich uprawnień, jeżeli podatnik ustanawiający agencję przedstawicielem podatkowym dokonuje na terenie kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenie jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju dokonywany jest przez importera tych towarów w ramach WDT. W takim przypadku agencja działająca jako przedstawiciel podatkowy będzie mogła także wykonywać czynności w zakresie prowadzenia w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy dokumentacji i ewidencji dla potrzeb podatku oraz sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących.. Celem tych zmian jest ułatwienie dokonywania odpraw w imporcie przez podmioty zagraniczne kierujące importowane przez siebie towary do innego państwa UE.

Jolanta Mazur