Zmiany, które wchodzą w życie z 1 września 2017 r.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określającym klasyfikację rozdziałów:

1) dodano:

01024 - Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

Dodanie tego rozdziału związane jest z wejściem w życie ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Na podstawie, której z 1 września 2017 r. powołany zostaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2) uchylono:

50006 - Zadania Wspólnej Polityki Rolnej,

75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego,

75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe,

75223 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

80123 - Licea profilowane,

80124 - Licea profilowane specjalne,

85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

Rozdziały ww. zostały uchylone m.in. w związku ze zmianami przepisów w tym zakresie jak np. związane z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy z 14 września 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

3) dodano objaśnienia do rozdziału:

80110 – Gimnazja,

80111 Gimnazja specjalne,

80130 Szkoły zawodowe.

Dodane objaśnienia do w/w rozdziałów także związane są z wdrażaniem reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego. Tym samym, zostały rozwiane wątpliwości gdzie należy klasyfikować np. wydatki gimnazjum, które wystąpi w innym typie szkoły. Zmiana w zakresie dodania objaśnień umożliwią jednolite klasyfikowanie dochodów i wydatków dotyczących klas dotychczasowych gimnazjów, gimnazjów specjalnych oraz zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych, w związku z reformą, w innych typach szkół do czasu ich wygaśnięcia. Rozdziały te wystąpią we wszystkich tych jednostkach, gdzie będą funkcjonowały oddziały gimnazjalne.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów